ورود به صفحه اصلی دانشگاه پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵  
   
  فارماكولوژي
 

 

برنامه درس فارماکولوژي در دوره مباني طب باليني

 

 

رديف

عنوان درس

مدرس

ساعت

كورس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارماکولوژي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

كليات فارماكولوژي

دكتر اجتماعي مهر

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كورس مقدمات1

18

  ساعت

 

 

 

 

 

 

 

2

گيرنده ها و فارماكودينامي (1)

دكتر دهپور

1

3

گيرنده ها و فاركودينامي (2) مسيرهاي پيام رساني داخل سلولي

دكتر دهپور

2

4

فارماکولوژي: فارماكوكينتيك (جذب، پخش، دفع، 1و2)

دكتر پرويني

2

5

كليات سيستم عصبي خودكار - داروهاي محرك كولينوسپتور و آنتي كولين استراز

دكتر زرين دست

2

6

مباني شيمي درماني

دكتر پوستي

1

7

متابوليسم داروها

دكتر پرويني

1

8

سولفوناميدها، تري متوپريم، آنتي بيوتيكهاي بتالاكتام

دكتر پوستي

2

9

كلرامفنيكل، تتراساكلين ها

دكتر اجتماعي مهر

2

10

داروهاي وقفه دهنده آدرنوسپتور

دكتر بختياريان

1

11

داروهاي محرک آدرنوسپتور و ساير سمپاتوميمتيكها

دكتر بختياريان

1

12

داروهاي وقفه دهنده كولينوسپتور

دكتر زرين دست

1

13

ارزيابي پايه و باليني داروهاي جديد

دكتر اجتماعي مهر

1

1

فارماکولوژي: داروهاي مدر

دكتر پوستي

1

 

 

كورس كليه 4 ساعت

2

ايمونوفارماكولوژي

دكتر دهپور

1

3

داروهاي ضد فشارخون

دكتر جهانگيري

2

1

داروهاي ضد آريتمي، وازوديلاتورها و درمان آنژين صدري

دكتر جهانگيري

2

 

كورس قلب 4 ساعت

2

داروهاي مؤثر بر هيپرليپيدمي

دكتر جهانگيري

1

3

گليكوزيدهاي قلبي و ساير داروهاي نارسايي هاي قلبي

دكتر پرويني

1

1

هورمون هاي هيپوتالاموس و هيپوفيز قدامي و خلفي

دكتر دهپور

2

 

 

كورس غدد 8

 ساعت

 

2

كورتيكوستروييدها

دكتر صاحبقراني

1

3

داروهاي موثر بر هموستاز كلسيم

دكتر دهپور

1

4

هورمون هاي تيروييد و داروهاي ضد تيروييد/ هورمونهاي پانكراس و داروهاي ضد ديابت

دكتر رضايت

2

5

هورمون هاي جنسي و مهاركننده هاي آنها

دكتر جهانگيري

2

1

‌داروهاي ضد كرم و پروتوزئر

دكتر صاحبقراني

2

كورس گوارش 4

 ساعت

2

آنتاگونيست هاي هيستامين

دكتر دهپور

1

3

داروهاي گوارشي

دكتر جهانگيري

1

 

 

 

 

 

 

 

 

فارماکولوژي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

داروهاي موثر بر اختلال انعقادي

دكتر جهانگيري

1

 

 

 

 

كورس خون 9 ساعت

2

داروهاي ضد كم خوني، فاكتورهاي غدد خونساز

دكتر پرويني

1

3

شيمي درماني سرطان ها 1و2

دكتر قاضي

2

4

فارماكولوژي: تداخلات مهم دارويي

دكتر صاحبقراني

1

5

جنبه هاي فارماكولوژي پري ناتال و پدياتريك – فارماكولوژي سالمندان

دكتر جهانگيري

2

6

فارماكولوژي: نسخه نويسي و داروهاي OTC

دكتر اجتماعي مهر

1

7

كليات توكسيكولوژي و كنترل مسموميت ها

دكتر قاضي

1

1

مقدمه اي بر فارماكولوژي CNS ،داروهاي ضد پاركينسون

دكتر رضايت

2

 

 

 

 

 

 

مقدمات 2

18 ساعت

2

سداتيوها - هيپنوتيك ها - داروهاي ضد اضطراب و فارماكولوژي الكل

دكتر زرين دست

2

3

فارماكولوژي: ضد دردهاي اوپيوئيدي و آنتاگونيست ها سوء استعمال مواد

دكتر رضايت

2

4

فارماكولوژي: داروهاي ضد افسردگي و ضد سايكوز

دكتر زرين دست

2

5

فارماكولوژي: شل كننده هاي عضلاني بيهوش كننده هاي عمومي

دكتر پرويني

2

6

داروهاي ضد صرع

دكتر زرين دست

1

7

فارماكولوژي: بيحس كننده هاي موضعي

دكتر پرويني

1

8

فارماكولوژي: ضدقارچ ها و آنتي سپتيك ها

دكتر قاضي

2

9

فارماكولوژي: درماتوفارماكولوژي

دكتر بختياريان

1

10

فارماكولوژي: مصرف منطقي گياهان دارويي

دكتر رضايت

2

11

فارماكولوژي: ضد ويروس ها

دكتر بختياريان

1

1

ايكوزانوئيدها – داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي

دكتر دهپور

2

كورس روماتولوژي 3 ساعت

2

داروهاي موثر بر نقرس

دكتر رضايت

1

1

هيستامين

دكتر دهپور

1

 

كورس ريه 6 ساعت

2

سروتونين

دكتر دهپور

1

3

H1 بلوكرها، برونكوديلاتورها و داروهاي ضدآسم

دكتر دهپور

2

4

ايكوزانوئيدها

دكتر دهپور

1

5

داروهاي ضد سل و ضدجذام

دكتر قاضي

1